re-integratie 2e spoor

Stel, een medewerker is langdurig ziek en er blijken geen mogelijkheden om hem/haar terug te laten keren in eigen functie of elders in de organisatie. In dat geval ben je als werkgever verplicht de re-integratie inspanningen te richten op werk buiten de organisatie. Deze re-integratie buiten het bedrijf wordt het tweede spoor genoemd.

Een re-integratie-traject tweede spoor uitgevoerd door THEOS Coaching voldoet aan de harde eisen die gesteld worden door de Vernieuwde Wet Poortwachter en die getoetst worden door het UWV. Je medewerker krijgt een hoogwaardig re-integratietraject die hem/haar voorbereidt op een toekomst buiten de organisatie. Door middel van periodiek geplande contactmomenten blijf je als werkgever op de hoogte van de voortgang van het traject.

wettelijk kader 2e spoor

Binnen de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) dragen werkgever en de zieke werknemer samen de verantwoordelijkheid om medewerker weer passend werk te laten uitvoeren. Hierin dient eerst het 1e spoor gevolgd te worden: werkzaamheden binnen de organisatie, eventueel in een andere functie. Als dit onmogelijk blijkt, volgt het 2e spoor.

Voor het starten van een tweede spoor traject dient eerst een arbeidskundig onderzoek plaats te vinden om de rechtsgeldigheid en haalbaarheid ervan vast te stellen. Dit onderzoek vindt plaats rond het eerste ziektejaar. THEOS Coaching kan zorgdragen voor een kwalitatief arbeidskundig onderzoek.

eisen gesteld aan een traject

In de WVP staat het enigszins cryptisch omschreven als: “een logisch samenhangende reeks van elkaar opvolgende, flankerende en/of overlappende activiteiten, die de afstand tussen het persoonsprofiel en het zoekprofiel van de werknemer zo snel en zo veel mogelijk opheft of verkleint.”
Concreet wordt er bedoeld:

De vier stappen van reintegratie tweede spoor

Een tweede spoor re-integratie traject binnen THEOS Coaching kent vier logische, elkaar opvolgende stappen. Hierdoor krijgt de medewerker een maximaal effectief traject en zijn de wettelijke eisen zoals gesteld door het UWV geborgd.

STAP 1

Kennismaken en intake

Voor een traject gestart wordt, vindt er eerst een gesprek plaats tussen medewerker, werkgever en coach. In dit gesprek wordt een korte situatieschets gegeven en kan de medewerker wensen en verwachtingen uitspreken. De coach doet een korte inventarisatie check of de juiste stappen zijn gezet binnen het lopende re-integratieproces en geeft uitleg over zijn werkwijze.

Belangrijk is dat er een klik is tussen medewerker en coach, de kwetsbare positie van de medewerker vraagt om een gevoel van vertrouwen en erkenning

STAP 2

Opstellen plan

Als de medewerker besluit het traject met coach te willen aangaan, zorgt THEOS Coaching voor een concreet re-integratieplan. Rekening houdend met informatie uit het re-integratiedossier worden de voorgenomen activiteiten helder omschreven met duidelijk tijdsindicaties. Onderdeel van het plan is ook het opstellen van een vastgesteld persoons- en zoekprofiel. Tenslotte bevat het een indicatie van geplande rapportage- en contactmomenten met de werkgever.

Om het plan transparant te houden staan ook de verantwoordelijkheden van medewerker, werkgever en coach duidelijk vermeld.

STAP 3

Aan de slag met de medewerker

Aan de start van het traject wordt aandacht gegeven aan emoties die spelen bij de medewerker om uiteindelijk vanuit acceptatie naar de toekomst te gaan kijken. Daarnaast inventariseren en waar nodig versterken we talenten, skills en competenties. Rekening houdend met beperkingen uit het re-integratie dossier gaan we het vizier richten op banen die aansluiten op kwaliteiten en drijfveren van de medewerker. Een kwalitatieve CV, motivatiebrief en LinkedIn-profiel opstellen zijn hier onderdeel van. Maar ook sollicitatietrainingen en leren omgaan met tegenslagen komen aan bod.

STAP 4

Afronden

Een traject bij THEOS Coaching heeft altijd een kop en een staart. Daarom eindigt een re-integratietraject tweede spoor altijd met een eindevaluatie. In dit driegesprek wordt het traject geëvalueerd aan de hand van het re-integratieverslag. Als, ondanks adequate inspanningen, geen bevredigend resultaat is behaald, dient er een evaluatie plaats te vinden met de arbodienst of bedrijfsarts.

 • Fase 1: Kennismaken en intake

  Als eerste vindt een kennismakingsgesprekplaats tussen medewerker, werkgever en coach. Als medewerker de vrijheid heeft gekregen zelf een outplacement professional te zoeken, vindt het gesprek plaats zonder werkgever. Medewerker doet dan een terugkoppeling en THEOS Coaching stuurt een passende offerte. In de kennismaking verduidelijkt medewerker zijn/haar situatie en, indien al duidelijk, het gewenste doel van het traject. De coach verschaft informatie over de werkwijze, hulpmiddelen en rolverdeling binnen het traject. Als cliënt een klik voelt en het traject wil aangaan, zorgt THEOS Coaching voor een outplacementplan op maat.

 • Fase 2: Verwerking

  Ongeacht het aantal dienstjaren of de reden van het ontslag, brengt een gedwongen beëindiging van een contract emoties met zich mee. In deze fase van het traject wordt aandacht besteed aan deze negatieve emoties. Door de juiste begeleiding leert de werknemer hiervan afstand te nemen en kan hij/zij zich vanuit acceptatie gaan focussen op de toekomst.

 • Fase 3: Vergroten persoonlijk leiderschap

  In deze fase gaan we in eerste instantie op zoek naar ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. D.m.v. coachgesprekken, oefeningen en testen krijgt cliënt duidelijk zicht op zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en competenties. Met deze kennis gaan we op zoek naar ‘wat wil ik’. Welke beroepen sluiten aan bij deze persoonlijke eigenschappen? Ook hier werken we met verschillende coachtechnieken en wordt de Beroepen- en opleidingen database als hulpmiddel ingezet. Gevonden mogelijkheden worden vervolgens d.m.v. een Arbeidsmarktscan getoetst aan duurzaamheid voor de korte en lange termijn. Ook eventuele opleidingsnoodzaak wordt in deze fase inzichtelijk.

 • Fase 4: Sollicitatie

  Hier wordt cliënt op praktische wijze gecoacht binnen alle aspecten van het solliciteren: hoe maak ik een pakkend CV anno nu? Hoe een motivatiebrief? Maar ook maken we een passend LinkedIn profiel en onderzoekt cliënt hoe sociale media in te zetten bij het solliciteren. In deze fase gaan we bovendien oefenen met sollicitatiegesprekken en krijgt cliënt handvatten om om te gaan met belemmeringen.

 • Fase 5: Op zoek naar een nieuwe baan

  Met de sollicitatiekennis en -vaardigheden op zak, gaat je medewerker op zoek naar banen die passen bij zijn/haar vastgestelde, unieke profiel. Gebruikmakend van de tool Jobdigger vindt cliënt verschillende matchende vacatures. Coaching vindt nu plaats o.b.v. reflectie op de sollicitatiegesprekken. Eventuele afwijzingen worden geëvalueerd en de hierdoor verworven inzichten worden vertaald naar kansen voor toekomstige sollicitaties

inhoud van het traject

De inhoud van een re-integratietraject is maatwerk. Ieder traject bevat echter alle elementen die garanderen dat de medewerker er het maximale kan uithalen. Eén op één gesprekken worden ingezet om zicht te krijgen op persoonlijkheid en de banen die daar bij passen. Ook wordt in deze gesprekken ruim aandacht besteed aan alle aspecten van het solliciteren. Hulpmiddelen worden ingezet voor het vinden van passende beroepen, opleidingen en vacatures.

INHOUD

basis
 • Concreet plan
 • Duur: 4-8 maanden
 • 8-15 gesprekken
 • Gevalideerde testen
 • Arbeidsmarktscan
 • Beroepen database*
 • Jobdigger*
 • Pluform*
 • DISC-scan
 • Online Academy*
 • 2-4 Tussenevaluaties
 • Eindevaluatie

locatie

Hoofdlocatie van THEOS Coaching is het Business Center in Almere, centraal gelegen in Almere Stad en op loopafstand van het Centraal Station. Vanuit Amsterdam en Utrecht is het slechts 30 minuten rijden.
Daarnaast beschikt THEOS Coaching ook over locaties in Utrecht, Amsterdam en Amersfoort.

Sessies kunnen bovendien digitaal plaatsvinden via Zoom en natuurlijk is een combinatie van live en digitaal óók mogelijk.

andere diensten THEOS Coaching

subsidie mogelijkheden

Ontwikkeladvies, SLIM, STAP: er zijn en komen veel subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling

outplacement

Vanuit goed werkgeverschap en wetgeving zorgen voor begeleiding van werk naar werk voor je medewerker(s)

management coaching

Investeren in je managers om motivatie, betrokkenheid en resultaten duurzaam te laten stijgen

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan. Geef in het berichtvak een korte schets van de re-integratie situatie. 
Gebruik het formulier ook als je behoefte hebt aan meer informatie. In beide gevallen wordt binnen 24 uur contact met je opgenomen. 

Bellen kan ook:

 06 41 84 76 52

Voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek op korte termijn vul je dit formulier in. Bellen kan ook: 06 41 84 76 52